Bánh xe càng GC

Càng GC cố định
Càng GC cố định
Càng GC xoay
Càng GC xoay
Càng GC xoay, Có Thắng
Càng GC xoay, Có Thắng