Bánh xe càng N

Càng N xoay khóa, b.xe cao su lõi thép
Càng N xoay khóa, b.xe cao su lõi thép
Càng N xoay, thắng kép, b.xe cao su lõi thép
Càng N xoay, thắng kép, b.xe cao su lõi...
Càng N xoay, không thắng, b.xe cao su lõi thép
Càng N xoay, không thắng, b.xe cao su lõ...