Bánh xe càng G

Càng G cố định,b.xe PU lõi thép
Càng G cố định,b.xe PU lõi thép
Càng G xoay, có thắng, b.xe PU lõi thép
Càng G xoay, có thắng, b.xe PU lõi thép
Càng G xoay,  không thắng, b. Xe PU lõi thép
Càng G xoay, không thắng, b. Xe PU lõi...
Càng G cố định,b.xe cao su lõi thép
Càng G cố định,b.xe cao su lõi thép
Càng G xoay, có thắng, b.xe cao su lõi thép
Càng G xoay, có thắng, b.xe cao su lõi t...
Càng G xoay,không thắng,b.xe cao su lõi thép
Càng G xoay,không thắng,b.xe cao su lõi...