Bánh xe càng C

Càng C cố định, bánh xe cao su
Càng C cố định, bánh xe cao su
Càng C xoay, bánh xe cao su
Càng C xoay, bánh xe cao su
Càng C cố định, bánh xe cao su lõi gang
Càng C cố định, bánh xe cao su lõi gang
Càng C xoay, bánh xe cao su lõi gang
Càng C xoay, bánh xe cao su lõi gang